Mentors

Ho Chi Minh City 2015

TFI tuyển chọn cẩn thận khoảng 25 Mentor mỗi học kỳ, thông thường họ là các giám đốc điều hành hoặc Founder của startup thành công. Mentor được lựa chọn dựa trên khả năng truyền đạt các bài học kinh nghiệm về một chủ đề trong chương trình curriculum giảng dạy và giúp các sáng lập viên tham gia bằng cách chia sẻ kinh nghiệm liên quan của họ. Mentor có thể liên lạc với Founder trong chương trình thông qua email. Việc chia sẻ tương tác hai chiều trong mỗi kỳ học khuyến khích xây dựng các mối quan hệ hỗ trợ và hợp tác với Mentor.

Học viện tuyển một số Mentor sau khi một học kỳ bắt đầu để đảm bảo các kỹ năng của Mentor phù hợp với nhu cầu của Founder.

Feedback Form

We welcome your feedback to improve the Institute. Please contact us using the form below, and we will get back to you promptly.
Your Email Address:
Message to the Institute:
What is ? (enter the answer below):
Close Window